Door op 31 oktober 2014

Windenergie in Dantumadiel

Afgelopen dinsdagavond liepen de gemoederen in de raadszaal van Dantumadiel hoog op, niet de op de agenda staande behandeling van de begroting was hier de oorzaak van, maar over het plan van de windgroep SWED om vier grote windturbines te plaatsen in het gebied rond Sybrandahûs en Rinsumageast.
Een verzoek van de fracties van Dantumadiel’82, SGP en PvdA om dit punt als eerste op de agenda te zetten werd door de raad ondersteund.
Inmiddels was de publieke tribune geheel in beslag genomen door verontruste burgers uit de genoemde dorpen.

PvdA Dantumadiel is niet tegen windenergie maar de wijze waarop de wijziging van het bestemmingsgebied Bûtengebied plaats heeft gevonden verdient niet de schoonheidsprijs.
Het gaat hier niet om de procedure waarbinnen dit besloten is maar om de manier waarop dit tot stand kwam ‘het proces’. Het bestemmingsplan, zonder windenergie, had ter inzage gelegen en er waren diverse zienswijzen ingediend.
Maar de ter elfde uren ingediende motie van het CDA bracht hier verandering in en wel met het feit dat er nu WEL in het gebied ruimte was voor het plaatsen van windmolens.
De genoemde verandering heeft nooit de burgers van Sybrandahûs en Rinsumageast bereikt en zij hebben daardoor niet de gelegenheid gekregen om hun zienswijzen in te dienen.
Het proces is helder, de raad was niet alert, politieke credits naar het CDA? Ja, oké, maar is dit dan wel transparant geweest richting de burgers van Sybrandahûs en Rinsumageast, die het CDA in de verkiezingstijd altijd hebben gesteund. Het lijkt mij niet.
Nogmaals de PvdA is niet tegen windenergie, maar een initiatief vanuit een dorp , ik noem het project Reduzum, als voorbeeld, waar het dorp in zijn geheel achter dit project staat, geniet, en zeker in deze gemeente, onze voorkeur.
Want tweespalt in de Sybrandahûs en Rinsumageast, daar zit niemand op te wacht

De motie van Dantumadiel’82, SGP en PvdA, over het bovenstaande verhaal, is niet door de raad aangenomen. De fracties van CDA, CU en FNP hebben hier tegen gestemd.
Dit stemgedrag van de FNP is bijzonder. Men is tegen meer windmolens in Fryslân, heeft destijds tegen het windmolen amendement van het CDA gestemd en onder de noemer van het coalitieakkoord is men de FNP nu voor de windmolen locatie bij Rinsumageast.

De tweede motie van Dantumadiel’82, SGP, LLD en PvdA is wel aangenomen en hield het volgende in:
“ Verzoekt het college om”
Uiterlijk 31 oktober 2014 per brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Fryslân te laten weten dat de gemeenteraad van Dantumadiel heeft geconstateerd dat lokaal draagvlak voor het bouwen en in bedrijf houden van grote windturbines volgens het plan van SWED ontbreekt en dat zij daarmee concludeert dat uitvoering van het plan onwenselijk is.
Zo kwam aan de deze inspirerende gemeenteraadsvergadering een einde waaruit blijkt dat burger initiatieven wel degelijk de politiek kan beïnvloeden.