Door op 30 januari 2015

Vragen aan het college over Omrin

Geacht College,

Naar aanleiding van het besluit dat het college op 20 januari 2015 heeft genomen, het volgende:

De gemeentebesturen van Dantumadiel en Dongeradeel hebben besloten per januari 2011 de leveringsrelatie met Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) op te zeggen. Beide gemeenten vinden de investeringen in de Reststoffen Energie Centrale (REC) een te groot risico. Ze verwachten overcapaciteit en vinden de financiële investeringente fors. Dantumadiel en Dongeradeel willen de afvalverwerking openbaar aanbesteden, zodat er een duidelijke klant-leverancier relatie ontstaat. De gemeenten verwachten hiermee ook voordeliger aan te kunnen besteden.

De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel hebben zich van begin af aan openlijk verzet tegen de beslissing tot investering in de REC. Als aandeelhouders hebben ze op 22 juni 2007 in het verlengde hiervan tegen de statutenwijziging gestemd. Dantumadiel en Dongeradeel verbinden nu de consequenties aan hun tegenstem door de leveringsrelatie te beëindigen.

Een besluit, dat met volle verstand door beide besturen is besloten en door de twee raden is aangenomen.

Uit de besluitenlijst van 20 januari 2015 onder punt 3 staat het volgende:

De Jonge Milieu Advies opdracht te verstrekken voor het in beeld brengen van de consequenties van het uitreden uit Omrin. De kosten € 6.356,60 te dekken uit de post “Huishoudelijk Afval”.

De PvdA Dantumdadiel heeft hierover de volgende vragen:

1: In 2011 is door de gemeenten Dantumdiel en Dongeradeel besloten om de leveringsrelatie met Omrin op te zeggen.

Wat is de reden om nu weer opnieuw een onderzoek te laten uitvoeren door een extern adviesbureau, terwijl de argumenten die aan het toen genomen besluit niet gewijzigd zijn.

2: Is het laten uitvoeren van genoemd onderzoek in samenspraak met gemeente Dongeradiel geweest?

3: Wat is de de exacte onderzoeksopdracht die aan het De Jonge Milieu Advies is opgedragen?

De fractie PvdA Dantumdiel