Door Remy Teunissen op 26 januari 2015

Sluiting van de IBS Driezum

Sluiting van de IBS Driezum en de vragen die de PvdA in de raadsvergadering van aankomende dinsdag gaat stellen.

Op donderdag 22 januari j.l. is er een petitie aangeboden aan burgemeester Heldoorn en wethouder Wiersma, door een groep verontruste ouders van kinderen van de IBS te Driezum.

Op 25 november 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om goedkeuring te verlenen aan het voornemen van ROOBOL om per 1 augustus 2015 IBS Driezum samen te voegen met de DR. J. Botkeskoalle in Damwald.

Als wij de petitie van de ouders lezen en ons verdiepen in achterliggende stukken dan vallen ons een aantal dingen op:

– Het raadsbesluit van 25 november, wat gebaseerd is op een verzoek en informatie van ROOBOL, gaat uit van een leerlingen prognose die schommelt tussen de 24 en 25 leerlingen. Daarbij gaat ROOBOL uit van een daling van 12 %. De petitie stelt echter dat dit aantal al vier jaar aan het groeien is met ruim 40% (daarover staat niets in het raadsbesluit).

– Het beleidsplan van Roobol (2013) stelt: dat als hun totale leerlingen aantal boven de 1575 blijft er geen reden is om een school te sluiten. Het aantal leerlingen was toen 1788.

– De te verwachten 12% krimp niet in Driezum zal zitten in de komende vier jaar, immers er was sprake van groei.

– Er een raad van toezicht is benoemd zonder instemming van de medezeggenschap raden ofwel dat wij daar nog geen document van kunnen vinden en dan ook aannemen dat de ouders gelijk hebben dat de raad van toezicht niet conform de statuten is benoemd.

– Dat de school in Driezum geen aanslag heeft gedaan op de reserves van Roobol maar dat omgekeerd de school heeft bijgedragen aan de reserves van Roobol.

Dan de belangrijkste punten:

– Er ligt een positief inspectie rapport voor deze school in Driezum.

– Dat samenwerking met de Botke school positief wordt beoordeeld. Wat iets anders is dan sluiting van de school in Driezum.

– Dat de communicatie met het bestuur van Roobol door de ouders als onvoldoende wordt ervaren ofwel dat men niet het gevoel heeft gehoord te worden.

– En het onduidelijk is of het bestuur van Roobol wel mag besluiten omdat de raad van toezicht niet conform de statuten is aangesteld.

Vragen aan het college:

– Is de informatie die de raad, en daarvoor het college, heeft gekregen over de ontwikkeling van het leerlingen aantal van de IBS Driezum wel juist geweest als het gaat om de ontwikkeling van het leerlingen aantal op de school.

– Heeft het college het besluit tot een voornemen tot samenvoeging van de IBS Driezum ook getoest aan het beleidsplan van Roobol 2013.

– Is de benoeming van de raad van toezicht van Roobol wel conform de statutaire regelgeving, met name wat betreft de inspraak van de medezeggenschap organen.

– Wat kan het college ondernemen om de impasse tussen ouders en het bestuur van Roobol te doorbreken voor wat betreft de school in Driezum.

Noot:

Geen enkel dorp wil een school verliezen. Als dit wel nodig is dan ga je als onderwijs instelling dit toch samen met de ouders en leerkrachten bespreken en oplossen.

Daarbij weet iedereen dat de ondergrens 23 leerlingen is.

Zijn er ouders die de school willen behouden en zorgen dat het leerlingen aantal ruim boven deze grens blijft dan moet je dit steunen. Dit mede omdat er kinderen zijn die juist opbloeien binnen een kleine school met individuele aandacht.

Hierbij ligt er een wettelijke plicht voor de gemeentelijke overheid om te zorgen dat er een goede spreiding is van het onderwijs binnen de gemeente. Het is dus niet alleen aan ROOBOL om een beslissing te nemen over het wel of niet sluiten van de IBS in Driezum

Namens de Christen Unie; Thea Smit – de Vries

Namens de Partij van de Arbeid; Remy Teunissen.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen