Door op 19 december 2013

EEN BETERE BASIS VOOR IEDER KIND

Op 1 december 2013 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief verstuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, met als onderwerp “een betere basis voor peuters“. In de brief gaat minister Lodewijk Asscher nader in op dit onderwerp en worden ook de kansen en mogelijkheden en mogelijke belemmeringen in de uitvoering benoemd.

Naar aanleiding van bovengenoemde brief en de inhoud daarvan is door de P.v.d.A. in de regio Noordoost Friesland in M.F.C “De Beijer“ in Rinsemageest een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor ook uitgenodigd werd mevrouw Keklik Jucel, deskundige en woordvoerster in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. Al snel bleek tijdens de bijeenkomst dat de deelnemers unaniem van mening waren dat het onderwerp zich niet slechts moest beperken tot de peuters, maar dat er kansen lagen om tot een verbreding te komen en daarmee de mogelijkheden voor alle kinderen en hun ouders te verbeteren. Dit betekende dat ook de positie van de basisschool- leerlingen, de kinderopvang en de Voor- en Vroegschoolse Educatie aan de orde kwam. Volgens de aanwezigen zal de minister met betrekking tot de jonge kinderen onderscheid moeten maken tussen plattelandsgebieden, grote plaatsen/kernen, en verstedelijkte gebieden. Hierbij is van belang om te erkennen dat daarbij mogelijkheden, dynamieken, kansen en belemmeringen een rol kunnen spelen bij ontwikkeling en uitvoering van beleid m.b.t. kansen en mogelijkheden van de kinderen. Als we specifiek naar ons gebied in Noordoost Friesland kijken zien we dat er sprake is van enkele grote kernen een aantal middel grote dorpen en een groter aantal kleine dorpen. Tijdens de discussie blijkt dat de deelnemers met name aandacht vragen voor gelijke rechten, kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling voor het kind. Een kwalitatief goede en voor alle kinderen gelijke opvang dient als een basisvoorziening te worden gezien. De sociale, pedagogische en kwalitatieve ontwikkeling van het kind zal hier baat van ondervinden. Er zal gekeken moeten worden naar de huidige verkokering van de beleidsregels en de geldmiddelen. Teveel ministeries houden zich nog steeds bezig met op het kind gerichte overheidsaktiviteiten. Verkokering van beleid en overheidsuitgaven is vaak niet in het belang van het kind. Daartegenover zal een bundeling van kennis en geld meer mogelijkheden moeten bieden. Eén basisvoorziening (geconcentreerd) voor alle jonge kinderen (t/m de basisschool en inclusief de peuterspeelzaal en de kinderopvang) wordt door de deelnemers met name voor de kleinere dorpen (en omgeving) als (meer dan) wenselijk beschouwd. Hierbij is het dorp Rinsumageest, waar de bijeenkomst dus werd gehouden, het welsprekende voorbeeld door de concentratie op één plaats van het basisonderwijs, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de sportzaal, de veldsporten en het dorpshuis. In Keklil Yucel troffen de deelnemers een geïnteresseerd en meedenkend Tweede Kamerlid. Met een tas vol aantekeningen, notities, adviezen en verdere plattelandsingrediënten keerde zij terug richting Den Haag.