Door Harry Postma op 19 september 2013

Oosterpoort vervult een belangrijke rol voor gehandicapten

Meedoen, een gewoon leven leiden, met een handicap of chronische ziekte.

Met deze zin vestigt het activiteitencentrum de Oosterpoort in Dokkum de aandacht op haar activiteiten.

In dit centrum worden mensen met niet aangeboren hersenletsel opgevangen. Dit zijn hersenletsels die ons allemaal kunnen overkomen als we pech hebben. We kunnen allemaal onder een bus komen of een nare ziekte krijgen. Wie na een ziekte periode of ongeval nog steeds niet goed kan praten of bij wie het lijf het niet goed meer doet, daarvoor biedt het centrum dagactiviteiten

Voor een plaatsing op het dag activiteitencentrum moet eerst een indicatie door het zorgkantoor gesteld worden.

Enthousiaste professionele krachten en vrijwilligers vormen samen met de gebruikers een groep. Het terug brengen van een goed gevoel over het eigen leven is misschien wel het belangrijkste wat bereikt kan worden.

In de keuken kan gebakken worden, meubels kunnen worden opgeknapt, met een gespecialiseerde logopediste kunnen afasie patiënten hun resterende zang mogelijkheden oefenen. Spel en sport horen ook bij de mogelijkheden.

Door bezuinigingen en overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten komt het centrum in de knel. Recent zijn er al grote bezuinigingen geweest. Landelijk liggen vervoerskosten op 9 euro. Door de grote afstanden zijn de vervoerskosten in deze regio 26 euro, bijna 3 maal zo hoog. Voor de lokale situatie in deze regio heeft de landelijke overheid geen begrip getoond. De vergoeding voor een dagdeel van 58 euro blijft hetzelfde.

In het kader van de decentralisatie moet de gemeente deze taak gaan overnemen en heeft hier dan minder geld voor, dan in de situatie van het rijk.

Om zich op deze problemen te oriënteren heeft een grote afvaardiging van de PvdA afdelingen van Dantumadeel en Dongeradeel een bezoek aan het centrum gebracht.

Zij zullen de duurdere vervoerskosten bij de 2e Kamerfractie van de PvdA aankaarten.

Tijdens het bezoek werd de delegatie door een bezoeker van het centrum rond geleid. Hij heeft MS waardoor hij in een rolstoel zit. Zijn mobiliteit is beperkt. Sinds het overlijden van zijn vrouw woont hij alleen. Thuis vlogen de muren op hem af. Door de opvang die hem geboden wordt is voor hem het leven beter geworden.

Voor de PvdA en de bevolking is het belangrijk dat voor de mensen die pech hebben voldoende aandacht is.

Harry Postma

Harry Postma

  Voor het eerst ben ik, als ik mij goed herinner, in 1973 lid van de partij van de Partij van de Arbeid geworden. Ik ben de partij een poos ontrouw geweest in de periode dat ik de partij te rechts vond. Te veel geloof in marktwerking en te weinig, wat voor soort samenleving willen

Meer over Harry Postma