Gemeenteraadsverkiezing 19 maart 2014

De leden van de afdeling PvdA Dantumadiel hebben in de ledenvergadering van 20 november 2013 de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De ledenvergadering heeft ingestemd met het advies van de kandidaatstellingscommissie. De commissie heeft een evenwichtige lijst opgesteld met kundige en enthousiaste mensen.

Siepie Hylkema, nu wethouder, is wederom als lijstrekker gekozen.

De eerste acht op de lijst van de PvdA Dantumadiel zijn:

Siepie Hylkema, Broeksterwâld

Remy Teunissen, Damwâld

Geert Postma, Readtsjerk

Rommy Kempenaar,De Westereen

Otto de Jong , Damwâld

Willem van der Galien, Damwâld

Harry Meijners, Feanwâlden

Claasje Nicolai. De Westereen


Varend werkbezoek PvdA, Wetterwâlden Bûtenfjild.

door Remy Teunissen op 24 juni 2016

De PvdA van Dantumadiel heeft samen met de andere afdelingen van de partij in Noordoost Fryslân, een varend werkbezoek afgelegd in het Bûtenfjild nabij de Falom. In een prachtige boot ‘De Wilhelmina’ uit Kollum, en onder begeleiding van de heren Oege Hiddema en Sybren Ytsma, kreeg de groep daarbij uitleg over de activiteiten van de

lees verder »

70 jaar lid

door Harry Postma op 24 mei 2016

In het kader van het 70 jarig bestaan van de PvdA hebben alle leden die 70 jaar lid zijn een speld gekregen. In onze afdeling is dhr. De Vries uit Feanwâlden een van die veteranen. Bij het bezoek aan dhr. De Vries bleek hij inmiddels 93 jaar oud. Hij is een beetje doof maar nog

lees verder »

Noordoost Fryslân rent zichzelf voorbij in het streven naar een herindeling

door Remy Teunissen op 21 maart 2016

Eind maart wordt aan de gemeenteraden in Noordoost Fryslân gevraagd om een besluit te nemen over een herindeling. In de optiek van velen, maar vooral een aantal bestuurders, is één grote gemeente ‘het antwoord’ op de complexiteit van de vele onderwerpen die op ons af komen. Hiermee bedoelen ze dan met name de decentralisaties op

lees verder »

Je komt er niet in

door Remy Teunissen op 15 februari 2016

“je komt er niet in”, met deze slogan werd de afgelopen maanden volop aandacht gevraagd voor de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Ook mensen met een beperking moeten altijd toegang hebben tot openbaar vervoer, websites, winkels en overheidsinstanties. Het initiatief kwam van de Kamerleden van de PvdA en de CU .

lees verder »

Nieuwjaarswandeling Partij van de Arbeid

door Remy Teunissen op 12 januari 2016

Afgelopen zaterdag organiseerde de PvdA Dantumadiel haar jaarlijkse nieuwjaarswandeling. Dit jaar werd de wandeling voor het eerst georganiseerd binnen het samenwerkingsverband van de PvdA in Noord-oost Fryslan. Ruim dertig mensen hebben deel genomen aan de wandeling die dit keer werd gelopen door Damwâld. Deze wandelingen zijn altijd een combinatie van lopen en geïnformeerd worden over

lees verder »

“De Iepen Doar” de ontmoetingsplek voor ouderen in Damwâld

door Remy Teunissen op 27 december 2015

Donderdagmiddag 17 december heeft de fractie van de PvdA een bezoek gebracht aan het activiteitencentrum “De Iepen Doar” dat gevestigd is in Nij Tjaerda. Een prachtige plek waar de 55 plusser andere mensen kan ontmoeten en samen dingen kan ondernemen. Het mooie is dat dit activiteitencentrum geheel in handen is van een enthousiaste groep vrijwilligers

lees verder »

De brede school in Damwald komt langzaam in zicht.

door Remy Teunissen op 29 november 2015

  In de Actief van vorige week stond het positieve bericht dat er een brede school gebouwd wordt in Damwald. Een prachtig bericht waar de fractie van de PvdA dan ook helemaal achter staat. Op 24-11-2015 dit voorstel besproken in de gemeenteraad van Dantumadiel. Het betreffende raadsvoorstel ging echter alleen maar over een vervolgonderzoek of

lees verder »

Wanneer komen er woningen met zorg in Dantumadiel?

door Remy Teunissen op 23 september 2015

Een uitgangspunt van onze ontwikkelende participatiesamenleving is dat mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben, die kunnen krijgen in hun eigen woonomgeving. Op die manier kunnen deze burgers hun sociale netwerken van familie en vrienden in stand houden. Dit tenzij er sprake is van intensieve behandeling of ernstige gedragsproblematiek. Wat wij zien is dat verschillende

lees verder »

Pasana

door Remy Teunissen op 18 september 2015

De fractie van de PvdA, gaat volgende week in de gemeenteraadvergadering van Dantumadiel, aan het college vragen om samen met de curatoren aangifte te doen en openbaar ministerie te verzoeken onderzoek te doen of er mogelijk onbehoorlijk bestuur en faillissementsfraude heeft plaatsgevonden in de top van Zorggroep Pasana. Dit om op deze manier financiële schade

lees verder »

Installatie van Rommy Kempenaar als nieuw raadslid

21 mei 2015

Op dinsdag 19 mei j.l. is Rommy Kempenaar uit De Westereen tijdens de raadsvergadering in gemeente Dantumadiel geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de PvdA. Geert Postma nam afscheid van zijn positie als raadslid voor de PvdA. Geert Postma uit Readtsjerk neemt afscheid in verband met zijn verhuizing naar Leeuwarden. Door de verhuizing voldoet hij niet

lees verder »

Werkbezoek stichting Het Bolwerk

door Remy Teunissen op 17 april 2015

Donderdag 16 april heeft een vertegenwoordiging van de Partij van de Arbeid in Dantumadiel en Dongeradeel een bezoek gebracht aan de welzijnsorganisatie ´Het Bolwerk´ in Dokkum. Een bezoek aan een welzijnsorganisatie heeft voor de PvdA altijd een bijzondere reden. Wij zijn namelijk heel benieuwd naar het nieuwe welzijnswerk dat past binnen een zich ontwikkelende participatie

lees verder »

De participatie samenleving in Dantumadiel It is oan Jo!

door Remy Teunissen op 25 maart 2015

In het coalitie akkoord ‘Ien mei de minskip’ geven de coalitie partners duidelijk aan dat er belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Inwoners ontwikkelen nieuwe initiatieven en dat vraagt om een anders opererende overheid. Wij zien dit ook terug bij programma’s waarin het begrip participatie als een rode draad door alle programma’s heen gaat. En dan is

lees verder »

Vragen met betrekking tot Omrin

23 maart 2015

Geachte college, Naar aanleiding van de antwoorden , die wij op 2 maart 2015 hebben ontvangen, op de door ons gestelde vragen met betrekking tot Omrin wil de fractie van de PvdA nog een tweetal vragen stellen. Hiervoor willen wij graag gebruik maken van het vragen halfuurtje van de raadsvergadering van dinsdag 24 maart 2015.

lees verder »

Vragen aan het college van B&W betreffende het project “Binne en Bouwe” Feanwalden.

door Remy Teunissen op 2 februari 2015

Damwald, 29 januari 2015. Geacht college, In het verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 januari kunnen wij lezen: De terugkoppeling van het gesprek met de werkgroep “Binne en Bouwe”. Wij lezen hier dat de werkgroep te kennen heeft gegeven dat zij niet als werkgroep verder zullen gaan. De vragen die wij

lees verder »

Vragen aan het college over Omrin

door op 30 januari 2015

Geacht College, Naar aanleiding van het besluit dat het college op 20 januari 2015 heeft genomen, het volgende: De gemeentebesturen van Dantumadiel en Dongeradeel hebben besloten per januari 2011 de leveringsrelatie met Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) op te zeggen. Beide gemeenten vinden de investeringen in de Reststoffen Energie Centrale (REC) een te groot risico. Ze

lees verder »

Sluiting van de IBS Driezum

door Remy Teunissen op 26 januari 2015

Sluiting van de IBS Driezum en de vragen die de PvdA in de raadsvergadering van aankomende dinsdag gaat stellen. Op donderdag 22 januari j.l. is er een petitie aangeboden aan burgemeester Heldoorn en wethouder Wiersma, door een groep verontruste ouders van kinderen van de IBS te Driezum. Op 25 november 2014 heeft de gemeenteraad een

lees verder »

PVDA -congres 18 januari 2015

20 januari 2015

Terwijl de regen twee uur lang het dak van de auto geselde spraken de inzittenden o.a. over Noorderslag, eigen risico in de zorg, de kwaliteitskroketten van Hajé, Pinkpop,de ruk naar rechts van het CDA en de invloed van Frans Molenaar op de outfit van de brugwachter. Precies tien uur arriveerden wij bij de, volgens mij,

lees verder »

Nijjierskuier

door Siepie Hylkema op 5 januari 2015

De “Nijjierskuier” van de PvdA Dantumadiel was opnieuw een succes. Deze keer waren we in De Westereen. Al wandelend stonden we stil bij een paar prachtige projecten, zoals de bouw van de brede school en de aanleg van het sportcomplex. Na afloop stond de snert voor ons klaar in café De Hossebos.    

lees verder »

PvdA Nieuwjaars wandeling

door Rommy Kempenaar op 22 december 2014

Uitnodiging: Na de geweldige wandeling van vorig jaar, willen we u dit jaar graag wederom uitnodigen voor de Nieuwjaarswandeling, deze keer in De Westereen. Op zaterdag 3 januari 2015 om 13.00 uur staat de koffie en thee klaar bij Café De Hossebos. Hier verzamelen we, waarna we om 14.00 uur vertrekken voor ons jaarlijkse Nieuwjaarswandeling.

lees verder »

Vragen aan het college betreffende de huishoudelijke hulp

door Remy Teunissen op 18 december 2014

De rechter heeft een uitspraak gedaan over het niet toekennen van huishoudelijke hulp aan twee bewoners van Feanwâlden. De rechter stelt deze bewoners in het gelijk. De gemeente had eerst in gesprek moeten gaan met de bewoners om vast te stellen of de eerdere vastgestelde indicatie voor huishoudelijke zorg 1 kan komen te vervallen. In

lees verder »